Algemene voorwaarden zomerijs 2022

Algemene voorwaarden zomerijs 2022

Tarieven zomerijs 2022:

 • Krabbelbaan 20x30m: €112,50 per uur
 • IJshockeybaan 30x60m: €185,00 per uur

Algemene huurvoorwaarden zomerijs        

Opgesteld door:

Optisport Dordrecht bv, gevestigd te Dordrecht, Fanny Blankers-Koenweg 10 3318 AX, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer D.F.A. van Rijswijk hierna te noemen: verhuurder;

Artikel 1 Huurobject

1.1  Verhuurder verhuurt aan huurder die in huur aanneemt de navolgende ruimte met gebruik van inventaris, de IJshal of een gedeelte daarvan van de Sportboulevard Dordrecht. Fanny Blankers-Koenweg 10, 3318 AX te Dordrecht.

1.2  De huur omvat tevens het gebruik van kleedruimte, douche, en toiletruimte en de publieke tribune.

1.3  Inventaris en materialen van het gehuurde mogen alleen worden gebruikt voor zover zij uitdrukkelijk ter beschikking zijn gesteld en wel uitsluitend voor de daarvoor bestemde doeleinden. Behoudens goedkeuring door verhuurder mogen geen andere toestellen en dergelijke in het gehuurde geplaatst dan die daar aanwezig zijn.

1.4  De gebruikstoestemming ontheft huurder niet van de verplichting om vergunningen of ontheffing aan te vragen, voor zover het gebruik dit vereist, met uitzondering van de gebruikersvergunning.

1.5  Indien blijkt dat de voor huurder benodigde vergunning, ontheffingen of toestemmingen niet kunnen worden verkregen dan wel gewijzigd of ingetrokken worden, zal huurder ter zake van de voorwaarden geen enkele schadeclaim – hoe ook genaamd – bij verhuurder kunnen indienen.

1.6  Verkrijging, intrekking of wijziging van de gebruiksvergunning is de verantwoordelijkheid van de verhuurder, tenzij deze te wijten is aan omstandigheden die aan de huurder te wijten zijn.

1.7  Alle boeten, vergoedingen enzovoort wegens overtreding van enige wet of verordening door toedoen van huurder verschuldigd, komen te zijnen laste, ook dan indien zij ingevolge de wet of verordening ten laste verhuurder komen.

Artikel 2 Huurtijden

2.1  De huurder gebruikt het gehuurde in elk geval op de volgende tijdstippen Zie reserveringsoverzicht.

2.2  De genoemde tijdstippen onder 2.1 kunnen door de verhuurder niet eenzijdig worden gewijzigd.

2.3  Verhuurder behoudt zich het recht voor om incidenteel (maximaal 3x) gedurende het tijdvak over het gehuurde te kunnen beschikken. Huurder zal hiervan tijdig, indien mogelijk minimaal 6 weken van tevoren, schriftelijk in kennis worden gesteld. Voor de uren dat de verhuurder over het gehuurde wenst te beschikken, is huurder geen huur verschuldigd.

Artikel 3 Algemeen

3.1 Een beperkt aantal leden van de vereniging en bezoekers van huurder mag ten hoogste 15 minuten voor aanvang tot 15 minuten na gehuurde tijdvakken in de ijshal aanwezig zijn voor het klaarzetten van materialen en voor het opruimen hiervan, zonder hiervoor extra huur in rekening wordt gebracht.

Artikel 4 Toegang personeel verhuurder

4.1 Het personeel van de verhuurder heeft te allen tijde toegang tot het gehuurde.

Artikel 5 Huurprijs

5.1  De verschuldigde huurprijs dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, door huurder te worden voldaan door de overschrijving op rekeningnummer IBAN NL64 RABO 0169.9847.10 ten name van Optisport Dordrecht en o.v.v. factuurnummer. Contante betalingen zijn in de zomermaanden niet mogelijk.

5.2  De huurprijs is volledig verschuldigd wanneer het gehuurde tijdens de toegewezen gebruikstijden geheel of gedeeltelijk niet door huurder wordt gebruikt. Bij annulering van gehuurde uren is de huurder het gehele huurbedrag verschuldigd aan de verhuurder. Een extra dweil wordt in rekening gebracht van de huurder.

Artikel 6 Huurprijswijziging

6.1  De huurprijs voor zomerijs wordt jaarlijks door Optisport vastgesteld.

6.2  De huurverhoging zal door de verhuurder schriftelijk aan de huurder worden meegedeeld (zie aanvraagformulier zomerijs 2022).

Artikel 7 Toezicht

7.1  Tijdens het gebruik van het gehuurde door huurder moet in het gehuurde tenminste één door de huurder aan te wijzen persoon aanwezig zijn, die namens huurder gemachtigd is om handelend op te treden en bevoegd is namens de huurder beslissingen te nemen.

7.2  Huurder is verantwoordelijk voor het toezicht op een ordelijk gebruik van de ter beschikking gestelde sport-, kleed-, douche-, en wachtruimte (inclusief materialen) en op naleving van de toegangsvoorwaarden, waarvan huurder door ondertekening van deze overeenkomst verklaart deze voorwaarden te hebben ontvangen.

7.3  Onverminderd het onder het vorige punt gestelde, dienen de aanwijzingen door het personeel van verhuurder gegeven, te allen tijde te worden opgevolgd.

7.4  Huurder is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende toezicht en voor het treffen van overige veiligheidsmaatregelen, (waaronder bedrijfshulpverleners, EHBO-ers, gecertificeerd/gekwalificeerd toezicht) en voor het treffen van overige veiligheidsmaatregelen.

7.5  Huurder dient zorg te dragen dat geen hinder of overlast ontstaat voor de gebruikers van Sportboulevard , en specifiek de medegebruikers van de ijsbaan, alsmede dat geen van de gebruikers de orde verstoort of handelingen verricht, die in strijd zijn met in deze overeenkomst vermelde bepalingen.

7.6  Naast het toezicht op de gebruikers is de huurder er verantwoordelijk voor dat:

a. ingangen en uitgangen, zowel aan de binnen- als buitenzijde van het gehuurde alsmede doorgangen, gangpaden en trappen (vluchtwegen) te allen tijde en over de volle breedte vrij zijn van obstakels;
b.in het gehuurde slechts zoveel personen aanwezig zijn als door de brandweer is goedgekeurd (en/of is toegestaan op grond van de gebruiksvergunning).

7.7  Huurder verklaart geheel op de hoogte te zijn van de te nemen maatregelen bij ongevallen en/of technische problemen. Tijdens het gebruik dient tenminste één der toezichthouders van de huurder te beschikken over de voldoende vaardigheid/deskundigheid, terwijl vanwege huurder tevens in elk geval een persoon aanwezig dient te zijn die in het bezit is van een geldige EHBO-diploma. Verhuurder draagt zorg voor de beschikbaarheid van een verbandtrommel en voor een ruimte, waar eerste hulp kan worden verleend.

7.8  Huurder verklaart in het bezit te zijn en kennis genomen te hebben van het bedrijfsnoodplan.

7.9  Huurder verstrekt verhuurder jaarlijks een lijst met bevoegde personen en/of hun plaatsvervangers die op de verenigingstijden aanwezig zijn.

7.10  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, mag huurder uitsluitend toegang verlenen tot het gehuurde aan

- personen die in het bezit zijn van een door huurder af te geven geldig bewijs van lidmaatschap;

- begeleiders van leden;

- bezoekers van sportevenementen

7.11  Huurder dient verhuurder tijdig van eventuele gebreken of een slechte/verminderde staat van onderhoud van het gehuurde in kennis te stellen.

7.12 Het is huurder niet toegestaan in/aan het gehuurde:

 • de instelling van de technische installaties te veranderen;
 • muziek ten gehore te brengen;
 • reclame te maken, circulaires, insignes, loten en dergelijke te verspreiden of te verkopen of te doen verspreiden of verkopen;
 • collectes te houden of te doen houden;
 • de aanwezige recreatieve voorzieningen te gebruiken;
 • roken en het gebruik of verspreiden van verboden middelen in en in de directe nabijheid van de kleedruimten of nooduitgangen is ten strengste verboden met als maatregel uitsluiting van het gehuurde zonder restitutie;
 • gebruik van alcoholische dranken in en in directe nabijheid van de kleedruimten is ten strengste verboden met als maatregel uitsluiting van het gehuurde zonder restitutie;
 • toegangsgelden te heffen;
 • te venten of te doen venten;
 • dieren te brengen;
 • vervoermiddelen toe te laten, met uitzondering van invalidenvoorzieningen;

tenzij een en ander gerelateerd is aan de basissportbeoefening zoals die in het gehuurde wordt uitgeoefend. Huurder dient hiervoor altijd vooraf schriftelijk toestemming van verhuurder te krijgen.

Artikel 8 Verplichtingen verhuurder

Verhuurder draagt er voor zorg dat het klimaat van de ijshal voldoet aan de gestelde eisen van ISA Sport.

Artikel 9 Overige rechten en verplichtingen verhuurder

Verhuurder zal het gehuurde op de overeengekomen data en tijdstippen aan de huurder ter beschikking stellen.
Verhuurder zal de huurder gedurende de huurtijd het genot van het gehuurde verschaffen .
Verhuurder draagt er zorg voor dat het gehuurde met inventaris voor ieder gebruik door huurder in goede en schone staat ter beschikking wordt gesteld. Verhuurder behoudt zich het recht voor bepaalde personen de toegang tot het gehuurde voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid verhuurder

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt ten gevolge van een gebrek dat het gebruik van het gehuurde verhindert of ernstig belemmert, tenzij verhuurder ter zake ernstig schuld of ernstig nalatigheid kan worden verweten.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor:
het beschadigen, verwisselen, zoek raken of ontvreemden van eigendommen van huurder en/of diens bezoekers;

schade ongevallen, die op enige wijze door huurder of diens bezoekers worden veroorzaakt en/of zich voordoen tijdens het gebruik van het gehuurde met de daarbij behorende ruimten en inventaris;
schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van het niet gehuurde ten gevolge van overmacht of technische storingen. Als dan vervalt het recht op gebruik, doch zal ook geen huur worden geheven.

Artikel 11 Toegang gehuurde

Het is de huurder niet toegestaan ruimten in het gebouw te betreden die niet aan hem zijn verhuurd en die niet noodzakelijkerwijs door hem betreden hoeven te worden om het gehuurde ten bereiken.
Huurder draagt er zorg voor dat tijdens de huur geen onbevoegden toegang krijgen tot het gehuurde.

Artikel 12 Onderhuur

Huurder zal het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de verhuurder geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik geven.

Artikel 13 Schoonmaak

Huurder dient gebruik te maken na afloop bezemschoon (zonder zwerfvuil) en opgeruimd achter te laten en gebruikt spel-of lesmateriaal op te bergen in de daartoe bestemde ruimten, bij gebreke waarvan verhuurder voor rekening van huurder voor het schoonmaken en/of opruimen zorg zal dragen. De kosten zullen door verhuurder aan huurder worden gefactureerd en dienen binnen 30 dagen na factuurdatum door huurder te worden voldaan.

Artikel 14 Aansprakelijkheid huurder (1)

14.1  Huurder is aansprakelijk voor schade die tijdens de huurtijd en/of gebruiksperiode aan het gehuurde inclusief de tot gehuurde behorende voorzieningen en inventaris wordt toegebracht, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet/grove schuld van verhuurder.

14.2  Indien er sprake is van diverse gelijktijdige huurders en er niet is uit te maken welke huurder de schade heeft veroorzaakt, kan iedere huurder hoofdelijk voor vergoeding van de totale schade worden aangesproken.

14.3  Huurder vrijwaart verhuurder van alle aanspraken van gebruikers (tijden de huur-/gebruiksperiode) jegens verhuurde uit hoofde van:

a. letsel of overlijden;

b. beschadiging of vermissing van goederen;

tenzij voornoemde schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de verhuurder.

14.4  Schuld van personen aan wie toegang tot de accommodatie niet uitdrukkelijk door huurder is verboden, niet zijnde personeel van verhuurder, wordt aan huurder toegerekend.

Artikel 15 Aansprakelijk huurder (2)

15.1  Bij het eindigen van de huur moet de huurder het gehuurde opleveren in goede staat (behoudens normaal slijtage en gebruik) en overeenkomstig de inrichting en gedaante, waarin het zich bevond bij het aanvang van de huur. Bij gebreke hiervan zal het nodige door verhuurder op kosten van huurder geschieden.

15.2  Veranderingen, welke toestemming van verhuurder zijn aangebracht, hoeven bij het einde van de huurovereenkomst en/of het verlaten van het gehuurde niet in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.

15.3  Eventueel door huurder nog te verrichten reparaties e.d. zullen de verhuurder voor rekening van huurder geschieden.

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2  Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegd rechter te Dordrecht.

Opgesteld te Dordrecht

Contact

Sportboulevard Dordrecht

Fanny Blankers-Koenweg 10, 3318 AX Dordrecht

meer informatie over deze locatie

Open in Google maps

Telefoonnummer 078-7111600