Let op: coronamaatregelen zwemles / Corona update swimming lessons

Let op: coronamaatregelen zwemles

Please find English version below

 

Beste ouders/verzorgers,

Met ingang van zaterdag 6 november is het door de overheid verplicht gesteld een geldig coronatoegangsbewijs te laten zien bij binnenkomst in onze accommodatie voor iedereen vanaf 18 jaar. Dit geldt tevens voor ouders en verzorgers die hun kind(eren) van/naar de zwemles begeleiden. Zie hiervoor ook de actuele informatie van de Rijksoverheid.


Wij realiseren ons goed dat deze maatregel beroep doet op jou als ouder/verzorger en dat er mogelijk (extra) flexibiliteit en aanpassingsvermogen van je wordt gevraagd, met name op het moment dat, je om welke reden dan ook, niet in het bezit bent van een geldig coronatoegangsbewijs. We willen je er desondanks toch op wijzen dat alle kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma onder begeleiding van een volwassene met een geldige QR-code gebracht en gehaald dienen te worden. Op die manier kunnen we de veiligheid van de aanwezige kindjes op onze locatie waarborgen. Kinderen die voor zwemdiploma B en C zwemmen en dus in het bezit zijn van het A-diploma, mogen wel alleen naar binnen. 

Houd je telefoon met de CoronaCheck-app en een geldig legitimatiebewijs bij de hand op het moment dat je onze accommodatie betreedt. In verband met het scannen van de QR-code raden wij je aan om iets eerder te komen dan gebruikelijk. Voor de volledigheid: het is niet verplicht om een mondkapje te dragen op onze locatie.

We willen je erop attenderen dat wij geen invloed hebben op het beleid van de overheid. We zijn erg blij dat we je mogen blijven ontvangen en doen ons uiterste best op iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Samen blijven we (veilig) in beweging!

Met sportieve groet,
Team Optisport Amsterdam Zuidoost

 

 

Dear parents/carers,

As of Saturday 6 November, it is mandatory by the government to show a valid corona QR-Code  upon entering our accommodation for everyone from the age of 18. This also applies to parents and guardians who accompany their child(ren) to/from the swimming lesson. For more information I refer you  to the  central government.

We are well aware that this measure appeals to you as a parent /guardian and that you may be asked to provide (extra) flexibility and adaptability, especially when you are not in possession of a valid corona admission ticket for whatever reason. Nevertheless, we would like to point out that all children who are not in possession of a swimming diploma accompanied by an adult with a valid QR code must be brought and picked up. In this way we can guarantee the safety of the children present at our location. Children who swim for swimming diploma B and C and are therefore in possession of the A-diploma, may enter without a parent/ guardian.

With the CoronaCheck app and a valid ID, please have your phone ready when you enter our property. In connection with scanning the QR code, we advise you to come a little earlier than usual. For the sake of completeness: it is not mandatory to wear a face mask at our location.

We would like to point out that we have no influence on the policy of the government. We are very happy that we can continue to receive you and do our utmost to serve everyone as well as possible. Together we stay (safely) moving!

Best regards,
Team Optisport Amsterdam Zuidoost