algemene voorwaarden Nederlandse vestigingen

Optisport Algemene Voorwaarden - Nederlandse vestigingen
Optisport Algemene Voorwaarden - Nederlandse vestigingen

Algemene voorwaarden zwemlessen Optisport (versie juli 2021)

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor zwemlessen bij een Optisport accommodatie. Voor de kortlopende cursussen (turbocursussen), gelden tevens de voorwaarden onder punt 6.

1. Deelname

a) Voor deelname aan de zwemlessen kunt u contact opnemen met de receptie van het zwembad waar de zwemlessen worden gegeven. Voor meer informatie over de diverse accommodaties kunt u ook terecht op onze internetsite: www.optisport.nl. Vanuit daar kunt u doorlinken naar de websites van de lokale Optisport accommodaties.

b) Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld ontvangt u een bewijs van inschrijving.

c) Indien er voor de zwemles van uw keuze een wachtlijst bestaat, dan is de datum van inschrijving uw volgnummer.

d) Het bewijs van inschrijving (dit kan ook een pasje zijn) is tevens het toegangsbewijs voor het kind om gedurende de periode dat hij/zij op de wachtlijst staat, gedurende de zwemlesperiode en tijdens de vakanties, gratis onder begeleiding van een volwassene te komen zwemmen. Let wel: gedurende de periode dat het kind op de wachtlijst staat en gedurende de zwemlesperiode heeft het kind vrij toegang, ouders/begeleiders dienen een entreekaartje te betalen. Bandjes zijn verplicht voor kinderen zonder zwemdiploma.

e) Als er een plaats beschikbaar is wordt er met u, in telefonisch overleg, een startdatum en -tijd voor de lessen afgesproken. U ontvangt een schriftelijke bevestiging met alle relevante informatie, waaronder het te betalen lesgeld.

f ) Veranderen van dag en/of tijd is mogelijk. Er dient echter op de dag en tijd van uw keuze wel een plaatsingsmogelijkheid te zijn. Veranderen kan alleen in overleg met de Optisport accommodatie.

g) De Optisport accommodatie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het zwemlesrooster.

h) Optisport behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar zwemactiviteiten betreffende duur, tijd, eenheid en beleving.

i) De minimum leeftijd voor het deelnemen aan de zwemles voor het A-diploma is 4 jaar.

j) Na inschrijving voor zwemles ontvangt u automatisch de digitale nieuwsbrief van uw Optisport accommodatie met informatie over zwemles en andere leuke activiteiten. U kunt zich hier op elk moment voor afmelden.

2. Diplomazwemmen

a) Optisport geeft diploma’s uit die voldoen aan landelijk erkende normen voor het behalen van een zwemdiploma.

b) Pas als uw kind voldoet aan de landelijke erkende normen van het diploma mag uw kind afzwemmen op de door Optisport aangegeven plaats en tijd.

c) Indien uw kind mag afzwemmen ontvangt u een schriftelijke uitnodiging met daarop de afzwemdatum en alle relevante informatie.

d) Indien uw kind ná het examen wil doorgaan voor een vervolgdiploma, dan dient u dit i.v.m. de planning vóór het examen bij de receptie door te geven.

3. Betaling van lesgelden

a) De betaling van het lesgeld van de reguliere zwemlessen geschiedt periodiek vooruit (periode afhankelijk van de Optisport accommodatie), middels contante betaling of automatische incasso (zie in het laatste geval ook artikel 4).

b) Zodra het lesgeld is voldaan ontvangt u een leskaart welke gedurende een bepaalde periode geldig is (afhankelijk van de Optisport accommodatie). Leskaarten lopen tot en met de vervaldatum. De nieuwe kaart gaat altijd aansluitend aan de vervaldatum in, behoudens in het geval als omschreven in artikel 5 onder (c).

c) Indien u geen geldige leskaart kunt tonen, kan uw kind alleen aan de les deelnemen na betaling van een losse les (geldt in een situatie waar de accommodatie geen beschikking heeft over een geautomatiseerd kassasysteem met klantenregistratie).

d) Voor iedere inschrijving en het diplomazwemmen worden bijkomende administratieve kosten berekend.

e) Verandering van groep of les c.q. activiteit kan een verandering van het lesgeld inhouden.

f) De prijs van de lessen en activiteiten worden periodiek door Optisport opnieuw vastgesteld.

g) Optisport behoudt zich het recht voor om bij wijzigingen in haar zwemactiviteiten de tarieven aan te passen. Bij autonome prijsontwikkelingen voor zover buiten de invloedssfeer van Optisport, houdt Optisport zich tevens het recht voor om de tarieven aan te passen.

h) Bij tussentijdse opzegging van inschrijving of zwemlesabonnement, b.v. bij verhuizing, hanteren wij een opzegtermijn van 4 weken. Opzeggen dient u 4 weken van tevoren schriftelijk of via email aan ons kenbaar te maken. U kunt opzeggen per 1e van de maand.

4. Betalingen middels automatische incasso

a) Indien betaling plaatsvindt door middel van automatische incasso, dan zal deze periodiek worden uitgevoerd (periode afhankelijk van de Optisport accommodatie). U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Indien, om welke reden

dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd, zal aan u een bedrag van € 2,50 voor de eerste herinneringsnota en € 5,00 voor elke volgende herinneringsnota aan storno- c.q. administratiekosten in rekening worden gebracht.

b) De gelden voor de lesperiode dienen ook te worden betaald indien u, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de lessen, tenzij Optisport u van uw betalingsverplichting heeft ontheven volgens het bepaalde in artikel 5.

c) Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, heeft Optisport het recht om aan u / uw kind de toegang tot het zwembad te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.

d) Indien Optisport genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, zullen de rente ad 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, en de buitengerechtelijke kosten ad 15% van de vordering vermeerderd met de vervallen rente, alsmede de gerechtelijke kosten en de kosten van tenuitvoerlegging van een verkregen rechtelijke uitspraak met een minimum van € 40,00 voor rekening van de klant komen. De deelname aan de zwemlessen wordt op grond hiervan als beëindigd beschouwd.

5. Recht op inhalen of restitutie van lesgeld

a) De leskaart is geldig tot en met de vervaldatum. U dient altijd een geldige leskaart te tonen aan de receptie van de Optisport accommodatie.

b) Op officiële feestdagen (Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, 5 mei in lustrumjaren, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag) komen de lessen te vervallen. Deze lessen worden niet in rekening gebracht.

c) (Indien van toepassing) Gedurende 6 weken tijdens de zomervakantie van de basisscholen in de regio van het zwembad zijn er géén zwemlessen. Deze periode zal niet in rekening worden gebracht. Indien u op vakantie gaat buiten deze periode van zes weken, dan bent u gedurende uw

afwezigheid wél lesgeld verschuldigd.

d) In geval van ziekte van uw kind verzoeken wij u dit door te geven aan de receptie van de Optisport accommodatie. Indien de verwachting is dat uw kind 14 dagen ziek blijft, dient u de leskaart in te leveren bij de receptie.

Verlenging van de leskaart vindt pas na minimaal 2 weken ziekte plaats. De eerste 2 weken zijn voor eigen risico. Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

e) Indien er door overmacht onzerzijds géén les of activiteit kan plaatsvinden zullen wij trachten u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Voor de gemiste lessen zal de leskaart verlengd worden. Lesgeld wordt niet gerestitueerd. De door u eventueel geleden (gevolg)schade zal niet

worden vergoed.

f) Resterende zwemlestegoeden worden door de Optisport accommodatie niet gerestitueerd.

6. Aanvullende voorwaarden turbocursussen

Startles

a) Voorafgaande aan de definitieve plaatsing van het leskind in de zwemlesgroep voor het A-diploma vindt een startles plaats op een nader door het zwembad te bepalen datum en tijdstip, waarvan na afloop de resultaten met de inschrijvende ouder/verzorger worden besproken. Het advies voor het soort zwemlescursus dat daaruit volgt is bindend.

Deelnemen

b) Om deel te kunnen nemen aan een turbocursus dient het kind minimaal 4,5 (viereneenhalf) jaar te zijn bij de start van de cursus (afhankelijk van de Optisport accommodatie kan deze leeftijdsgrens hoger liggen).

c) Om deel te kunnen nemen aan een zwemlescursus B/C-diploma dient het kind in het bezit te zijn van het zwemdiploma A.

Garantiebepaling

d) Optisport garandeert dat het kind na afloop van de cursus kan afzwemmen. Indien de ouder echter kiest voor een andere zwemlescursus dan geadviseerd na de startles, dan vervalt deze garantie.

e) Om in aanmerking te komen voor de garantie dient tenminste 90% van de lessen gevolgd te zijn.

f) Indien de garantie vervalt worden de resterende zwemlessen tot het diploma-zwemmen separaat in rekening gebracht.

g) Als het kind niet direct na afloop van de cursus kan afzwemmen, wel alle lessen heeft gevolgd, dan behoeft voor de vervolglessen tot het behalen van het desbetreffende zwemdiploma niet extra te worden betaald.

h) Bij (te verwachten) langdurig aaneensluitend of periodiek verzuim door blessure of ziekte van het leskind kan een beroep worden gedaan op vervolglessen zonder extra kosten, mits een medische verklaring wordt overlegd. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de locatiemanager van de betreffende Optisport accommodatie.

Betalingsverplichting voor de turbocursussen

i) Bij aanvang van de eerste zwemles verplicht u zich het volledig verschuldigde bedrag voor de zwemcursus te voldoen. Afhankelijk van de Optisport accommodatie is betaling in termijnen mogelijk.

j) Indien u de lessen voortijdig beëindigd, vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

7. Privacybescherming

Met in achtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal Optisport strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens en die van het kind omgaan. Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van het kind verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies. Deze gegevens worden door Optisport dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek verwijderd uit onze bestanden. Door ondertekening van het contract gaat de u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.

8. Diversen

Optisport behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden zwemlessen eenzijdig te wijzigen. De meest actuele versie van deze Algemene voorwaarden zwemlessen tref je aan op de website van Optisport.

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Optisport. Door gebruik te maken van het zwembad aanvaardt u deze algemene voorwaarden.

 

 

 

 Algemene Voorwaarden Zwemmen

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle toegangskaarten en abonnementen van Optisport Exploitaties BV

Inschrijving, abonnementen en toegangskaarten

a. Een abonnement kopen bij een van de locaties van Optisport kan op de volgende manieren:

(1) een volledig ingevulde digitale inschrijving, tevens overeenkomst, verzonden vanuit de website

(www.optisport.nl) (2) het papieren inschrijfformulier, tevens overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en in te

leveren bij een Optisport locatie;

b. Bij inschrijving via de website heeft het lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van inschrijving die zijn beschreven hierboven. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Optisport naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

c. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 1.b, is een lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een lid kan er enkel toe leiden dat de overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Optisport.

d. Na inschrijving ontvangt u een toegangspas. Na verlies of diefstal kan Optisport de toegangspas op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het zoek raken, wordt hiervoor via SEPA automatische incasso of eventueel via pinbetaling bij de receptie, een vervangingsbijdrage in rekening gebracht.

e. Optisport verwerkt de persoonsgegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en

regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de AVG, op een wijze en voor de volgende doeleinden: Facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Optisport.

2. Openingstijden en sluiting

a. Optisport bepaalt de openingstijden per locatie gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de overeenkomst.

b. Optisport is gerechtigd om het zwembad geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

c. Optisport is gerechtigd de openingstijden van het zwembad tijdelijk of blijvend te wijzigen, zonder

het lid daar persoonlijk van op de hoogte te stellen.

d. Optisport is gerechtigd het zwembad voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft

geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

3. Lidmaatschap en betaling

a. Een overeenkomst bij Optisport wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de

inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een bepaalde contractduur vanaf de

ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, dan wel een maandelijks opzegbare overeenkomst, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.

b. De betaling van het abonnementsgeld gaat via automatische incasso door het verstrekken van een

machtiging aan Optisport voor het incasseren van de maandelijkse abonnementsgelden.

c. U kunt een machtiging afgeven door het invullen van het SEPA formulier. Deze dient volledig ingevuld te worden en rechtsgeldig ondertekend te zijn.

d. Indien u het niet eens bent met het geïncasseerde bedrag, kunt u deze incasso storneren binnen de daarvoor wettelijk geldende termijn door uw eigen bank opdracht te geven tot terugboeking van het desbetreffende bedrag.

e. Optisport behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de

voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw lid wenst te worden.

f. Bij niet tijdige ontvangst door Optisport van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv.

stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nog twee maal aangeboden. Indien het lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Optisport is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het lid gehouden om de volledige opeisbare vordering inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

g. Een Optisport pas wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is

voldaan. Indien het lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Optisport de overeenkomst

met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij het lid te (laten) incasseren.

h. Optisport behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te

indexeren. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

i. Indien lid naar de beoordeling van Optisport aantoonbaar maakt dat, op basis van medische

redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de overeenkomst, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

j. Groepsactiviteiten dienen vooraf geregistreerd te worden. Zonder reservering kan de activiteit

vol zitten en kunnen deelnemers geweigerd worden.

k. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk bij de abonnementen waar een maandcontract voor is afgesloten. Opzeggen kan met een kalender- maand opzegtermijn en dient schriftelijk, per e-mail, via opzegformulier bij de website of persoonlijk aan de balie van Optisport kenbaar te worden gemaakt.

4. Beëindigen lidmaatschap

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het lid per email of via de website via het opzegformulier. Als het lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij Optisport opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor de vooraf bepaalde duur.

b. De opzegtermijn voor alle abonnementen bedraagt één kalendermaand, waarbij een jaarabonnement altijd uitgediend moet worden.

c. Optisport behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van

de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Optisport,

het lid de toegang tot Optisport te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

5. Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport/gebruik maken van zwembad kan risico’s met zich meebrengen. Het

bezoeken van Optisport is geheel voor eigen risico van het lid.

b. Optisport en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele

aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid.

c. Optisport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van

eigendommen van het lid.

d. In geval van klachten met betrekking tot Optisport dient het lid zich in eerste instantie te wenden tot de medewerkers van het zwembad. Voor de uitgebreide klachtenprocedure verwijzen wij u naar de website: www.optisport.nl

6. Overmacht situatie

Indien Partijen in overmacht situaties, als bedoeld in artikel 6:75 BW, en waaruit volgt dat de ene Partij langer dan 3 maanden niet-toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, dan treden Partijen met elkaar in overleg, met als doel te komen tot een voor beide partijen naar de geldende opvattingen in het maatschappelijk verkeer in redelijkheid en billijkheid aanvaardbare oplossing. Als een van de Partijen als gevolg van de overmachtssituatie een beroep kan doen op een (overheids-)compensatie, dan zal deze Partij zich inspannen om deze compensatie te verkrijgen om daarmee de schade die de andere Partij loopt te beperken. Deze afspraken zullen tussen Partijen alsdan schriftelijk worden vastgelegd en getekend dan wel expliciet voor akkoord bevonden.

7. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Optisport aangegaan, is

uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8. Afsluiting

a. Door zijn inschrijving verklaart het lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Optisport

te accepteren en hiernaar te handelen.

b. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Optisport en het lid.

 

 

 

 Algemene Voorwaarden Fitness Optisport Health Club

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad.

Artikel 1 Definities

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL Actief een Overeenkomst sluit betreffende Fitness.

De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness.

Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod

1. De Ondernemer brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Als de Ondernemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

2. Het aanbod omvat ten minste: - de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;

- de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;

- de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;

- de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;

- op welk moment de Ondernemer de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen;

- de wijze van betaling en de betalingstermijn;

- de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;

- het (huishoudelijk) reglement.

3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

4. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd

1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer.

Artikel 6 Duur en beëindiging

1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:

- een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;

- een Overeenkomst van langere duur.

Als de Consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

3. De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:

- de Consument (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.

- het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.

4. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.

5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.

6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument.

7. De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

- de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

- de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.

De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

2. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald.

Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer

1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

3. Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

5. De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief, te weten: ‘NL Actief certificering’ waaronder ook het dopingconvenant.

6. De Ondernemer treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument

1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

2 . De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.

3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.

4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.

6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11 Bewijs van deelname

1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.

2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling

1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

2. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Ondernemer.

2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14 Klachten

1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd - bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.

4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillencommissie

1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:

- de totstandkoming van de Overeenkomst of,

- de uitvoering van de Overeenkomst,

kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.

3. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.

4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16 Nakomingsgarantie

1. NL Actief staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een van de partijen het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door NL Actief aan de consument uitgekeerd onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies ter hoogte van het uitgekeerde bedrag cedeert aan NL Actief. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft NL Actief een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan NL Actief over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van NL Actief de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat NL Actief in naam van de consument en op kosten van NL Actief de (buitengerechtelijke) incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van NL Actief.

2. NL Actief verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze zitting in het geschil een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:

- aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend;

- de Ondernemer is failliet verklaard;

- de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NL Actief aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Artikel 17 Wijzigingsbeding

NL Actief is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden, in overleg met de Consumentenbond, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. De Ondernemer informeert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door de Ondernemer in.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

 

 

 Aanvullende voorwaarden Optisport Health Club B.V.

Artikel 1 Abonnementsvorm

1.1 De overeengekomen abonnementsvorm staat op de voorzijde van het inschrijfformulier vermeld.

1.2 In het abonnement zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het trainen in de (cardio) fitnessruimte en het deelnemen aan alle groepslessen (waarbij de instructeur wegens veiligheid/drukte e.d. toelating mag weigeren). Overige faciliteiten zoals zonnebank, sauna, zwembad zijn per club afhankelijk.

1.3 Het gebruik van de faciliteiten en het deelnemen aan de groepslessen is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

1.4 Opgebouwde tegoeden zijn maximaal 3 maanden geldig vanaf de datum dat tegoeden zijn inverdiend. (Zie ook artikel 2.9 en artikel 3.2)

Artikel 2 Abonnementsduur en -beëindiging

2.1 Het abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, al dan niet met een overeengekomen minimale abonnementsduur, zoals vermeld en overeengekomen op de voorzijde van het inschrijfformulier. Deze minimale abonnementsduur zal ingaan vanaf de ingangsdatum

zoals vermeld op de voorzijde van het inschrijfformulier. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, bestaat de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt eerder indien (en op het moment dat) het clublid gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

2.2 Indien het clublidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst en het clublid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Optisport Health Club, is het clublid voor deze extra dagen een aanvullende contributie verschuldigd. Deze wordt naar rato van het aantal extra dagen berekend en hiervoor wordt een deelbetaling in rekening gebracht. Het clublid is dan welkom vanaf een datum die voor de ingangsdatum van de overeenkomst ligt.

2.3 Het abonnement kan gedurende de minimale abonnementsduur niet door het clublid worden beëindigd of opgezegd. Indien een minimale abonnementsduur is overeengekomen, is het bepaalde in artikel 2.4, 2.5 en 2.6 van overeenkomstige toepassing. (Dit met uitzondering van genoemde overeenkomsten in artikel 2.12 of genoemde redenen in artikel 6.3 van de Fit!vak voorwaarden)

2.4 De opzegtermijn bedraagt 1 maand, waarbij eventuele achterstand in contributie niet wordt meegerekend en de ingangsdatum van de overeenkomst bepalend is.

2.5 Opzegging van een contant abonnement door het clublid dient te geschieden door invulling van een opzegformulier bij de receptie. De verschuldigde contributie voor de opzegtermijn van 1 maand en een eventuele achterstand in contributie dient in één keer contant te worden voldaan bij de receptie, dan wel bij een aangetekende opzegging waarna Optisport Health Club de verschuldigde contributie voor de opzegtermijn van 1 maand en een eventuele achterstand in contributie in één keer zal innen door middel van een automatische incasso.

2.6 Opzegging van een automatische incasso abonnement door het clublid dient te geschieden door invulling van een opzegformulier bij de receptie. De verschuldigde contributie voor

de opzegtermijn van 1 maand en een eventuele achterstand in contributie dient in één keer contant te worden voldaan bij de receptie, dan wel bij een aangetekende opzegging waarna Optisport Health Club de verschuldigde contributie voor de opzegtermijn van 1 maand en een eventuele achterstand in contributie in één keer zal innen door middel van een automatische incasso.

2.7 Schriftelijk opzeggen dient altijd “Aangetekend” te geschieden. Schriftelijke opzeggingen worden te allen tijde schriftelijk bevestigd door Optisport Health Club. Indien het clublid aan Optisport Health Club een machtiging heeft verstrekt voor het automatisch incasseren van de abonnementsgelden, zal deze, nadat het clublid aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden ingetrokken.

2.8 Indien opzegging niet conform artikel 2.5 en 2.6 plaatsvindt, zal het abonnement automatisch voor onbepaalde tijd worden verlengd.

2.9 Tot de einddatum van het abonnement kan het clublid gebruik blijven maken van de faciliteiten, waarbij de eventuele resterende trainingstegoeden voor de einddatum van het abonnement moeten zijn ingehaald.

2.10 Resterende trainingstegoeden die niet zijn opgenomen voordat het abonnement beëindigd is komen te vervallen. Opgebouwde trainingstegoeden kunnen niet worden verrekend met openstaande en/of achterstallige contributiegelden. (Zie ook artikel 1.4 en artikel 3.2)

2.11 Indien het clublid bij opzegging na de minimale abonnementsduur een nieuw clublid aanbrengt, hoeft het clublid de maand opzegtermijn niet te betalen, mits clublid gedurende de maand van het opzegtermijn een nieuw clublid aanbrengt. Optisport Health Club zal dan 1 maand contributie restitueren. Het abonnement van het clublid stopt dan per direct.

2.12 Als de overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar heeft het clublid na 1 jaar de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, één en ander conform artikel 2.4, 2.5 en 2.6 van dit artikel. De genoten korting over de achterliggende periode wordt in dat geval herberekend en verrekend met het clublid.

Artikel 3 Wijzigen van abonnementsvorm

3.1 De abonnementsvorm kan gedurende de minimale abonnementsduur niet worden gewijzigd.

3.2 De abonnementsvorm kan op verzoek van het clublid worden gewijzigd mits daarbij een overgangstermijn van een volle kalendermaand in acht wordt genomen. Een achterstand in contributie wordt daarbij niet meegerekend en de datum van inschrijving is bepalend. Het gewijzigde abonnement kan gedurende een volle kalendermaand na de ingangsdatum van de wijziging niet worden beëindigd c.q. opgezegd. Eventuele trainingstegoeden moeten voor de datum van wijziging zijn ingehaald, na deze datum komen de resterende tegoeden te vervallen. (Zie ook artikel 1.4 en artikel 2.9)

3.3 Optisport Health Club behoudt zich het recht voor om op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijzen te indexeren met maximaal het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties. Indien het clublid zich niet in de prijswijziging kan vinden heeft hij het recht om het abonnement met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 op te zeggen en te beëindigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor de na deze wijziging overeengekomen abonnementsvormen.

Artikel 4 Tijdelijk stopzetten van het abonnement

4.1 Tijdens een periode van stopzetting (geldend voor de ontheffingen zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden Fitness Optisport Health Club op basis van NL Actief wordt de betalingsverplichting opgeschort. De betalingsverplichting voor de overeengekomen minimale abonnementsduur blijft echter ongewijzigd.

4.2 Afspraken over tijdelijke stopzetting van het abonnement worden te allen tijde door Optisport Health Club schriftelijk bevestigd. Hierin staat de datum waarop de tijdelijke stopzetting komt te vervallen. Wenst het clublid langer gebruik te maken van de tijdelijke stopzetting, dan dient hij dat 10 dagen voor het verstrijken van de tijdelijke stopzetting schriftelijk te melden aan Optisport Health Club.

Artikel 5 Abonnementskosten

5.1 Indien het clublid heeft gekozen voor betaling op basis van automatische incasso, verstrekt hij Optisport Health Club door ondertekening van de voorzijde van dit formulier, een machtiging voor het incasseren van de (maandelijkse) abonnementsgelden en/of een eenmalige afschrijving van de inschrijfkosten en administratiekosten.

5.2 Indien betaling plaatsvindt door middel van automatische incasso, dan zal deze maandelijks worden uitgevoerd, tenzij anders met het clublid is overeengekomen. Het clublid dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op zijn bank- of girorekening. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd, zal het clublid een bedrag van €2,50 voor de eerste herinneringsnota en €5,00 voor

elke volgende herinneringsnota aan storno- c.q. administratiekosten in rekening worden gebracht.

5.3 Bij een contante betaling dient de abonnementsperiode, inclusief de inschrijfkosten en administratiekosten, vooruit te worden betaald. Indien het abonnement wordt verlengd, dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling wordt aan clublid vanaf de tweede herinneringsnota

€2,50 administratiekosten in rekening gebracht en €5,00 voor elke daarop volgende

herinneringsnota.

5.4 De gelden voor de abonnementsperiode dienen ook te worden betaald indien het clublid, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de faciliteiten, tenzij Optisport Health Club het clublid van zijn betalingsverplichting heeft ontheven volgens het bepaalde in artikel 4.

5.5 Tijdens vakanties en feestdagen dienen de gelden voor de abonnementsperiode ook te worden betaald.

5.6 Indien het clublid het niet eens is met een afschrijving, kan hij binnen een maand het bank- of girokantoor opdracht geven tot terugboeking van het betreffende bedrag.

5.7 Indien Optisport Health Club genoodzaakt is om haar vordering, met inachtneming van de opzegtermijn als bedoeld in artikel 2, ter incasso uit handen te geven, zullen de wettelijke rentes voor rekening van het clublid komen. Het abonnement wordt op grond hiervan als beëindigd beschouwd.

5.8 Het clublid verklaart hierbij uitdrukkelijk dat hem bekend is, dat zolang de overeenkomst niet op de bij artikel 2 voorgeschreven wijze is opgezegd, hij gehouden is de overeengekomen gelden aan Optisport Health Club te voldoen ook al wordt, door welke oorzaak ook,

niet deelgenomen aan de sportlessen c.q. geen gebruik gemaakt van de accommodatie (behoudens de onder Artikel 4. aangegeven ontheffing).

5.9 Het clublid verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van enig hem of haar mogelijk opkomend recht tot het vragen van vermindering, afwijzing of ontzegging van de vordering indien Optisport Health Club genoodzaakt zou zijn over te gaan tot gerechtelijke invordering van enig openstaand bedrag.

Artikel 6 Veiligheid en aansprakelijkheid

6.1 Optisport Health Club is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het sportcentrum. Eventuele gevonden voorwerpen kunnen bij

de receptie worden afgehaald. Op dit artikel is tevens artikel 13.1 van de Algemene Voorwaarden Fitness Optisport Health Club op basis van NL Actief van kracht.

6.2 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop Optisport Health Club geen invloed heeft, noch redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk maakt, wordt Optisport Health Club ontslagen van haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst. Het clublid kan in geval van overmacht geen vergoeding van de door het clublid geleden schade van Optisport Health Club vorderen.

Artikel 7 TechnoGym System (TGS)/Toegangspas

7.1 Nadat het inschrijfgeld en de administratiekosten door het clublid zijn voldaan, ontvangt hij een Technogym System sleutel (TGS) of toegangspas, welke daarna zijn eigendom zijn.

7.2 Met de toegangspas of TGS-sleutel heeft het clublid toegang tot de faciliteiten van Optisport Health Club. Bij betalingsachterstand van de abonnementsgelden, zal de toegangspas worden geblokkeerd en zal toegang tot de faciliteiten niet mogelijk zijn, totdat de achterstand is ingelopen. Een en ander met inachtneming van artikel 12 van de Algemene Leveringsvoorwaarden Fit!vak.

7.3 De TGS-sleutel en de toegangspas zijn strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

7.4 Bij verlies, diefstal of beschadiging van de TGS-sleutel en/of de toegangspas, dient het clublid Optisport Health Club hiervan direct op de hoogte te brengen. De sleutel en de toegangspas zullen vervolgens door Optisport Health Club worden geblokkeerd. Het clublid kan tegen betaling een nieuwe toegangspas of een nieuwe TGS-sleutel bij de receptie afhalen.

Artikel 8 Algemene huisregels

8.1 In de sportruimtes dient het clublid te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik van een handdoek en een bidon voor drinken tijdens het sporten is verplicht.

8.2 Voor gebruikmaking van de andere faciliteiten dient het vastgestelde huisreglement te worden nagestreefd, zoals deze gelden voor de betreffende ruimtes. Het reglement zal op een duidelijk zichtbare plaats hangen.

8.3 Optisport Health Club bepaalt op welke dagen en uren sportonderricht kan worden genoten,

c.q. gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten en het clublid zal zich daarnaar individueel dienen te richten.

8.4 Het clublid onderwerpt zich aan de door Optisport Health Club vast te leggen reglementen en zal deze naleven op straffe van verwijdering uit en/of ontzegging van toegang tot de faciliteiten van Optisport Health Club en/of onmiddellijke beëindiging van het abonnement

door Optisport Health Club, één en ander ter beoordeling van de directie van Optisport Health Club. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd. Eventuele schaden die ontstaan door het niet naleven van de reglementen zullen in alle gevallen op het clublid worden verhaald.

Artikel 9 Stopwaardebon

9.1 Als onderdeel van acties worden door OHC in voorkomende gevallen stopwaardebonnen verstrekt. Deze stopwaardebonnen zijn een herinnering aan een in de administratie van OHC opgenomen toezegging tot het toekennen van een tijdelijke onderbreking van de abonnementsperiode.

9.2 De verkregen stopwaardebonnen vertegenwoordigen zelf geen waarde en zijn slechts geldig gedurende de termijn die in de administratie van OHC vermeld staat.

9.3 De stopwaardebonnen worden alleen als onderdeel van een actie en niet met terugwerkende kracht verstrekt.

Artikel 10 Wet Bescherming Persoonsgegevens

Met in acht neming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal Optisport strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden door Optisport niet aan derden verstrekt, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek verwijderd uit onze bestanden.

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden ter beoordeling en beslissing aan de directie van Optisport Health Club voorgelegd of de aan Geschillencommissie van NL Actief.